top of page

2023,4 އޮގަސްޓް
ދުނިޔޭގެ އެސްޕާގާސް ޕާލިޔަރމަންޓް ހުޅުވޭ ދުވަސް

万國攸政社.png

ވޯލްޑް އެސްޕަރގަރސް އޯގަނައިޒޭޝަނުން އެސްޕަރގަރސްގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޖިލީހެއް އުފައްދައި، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ އެއްކޮށްގެން، ދުނިޔޭގެ އެސްޕަރގަރސްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދީ، އޯވަރސީ ޗައިނީޒް އަދި ޔަހޫދީން ފަދައިން، ދުނިޔެއަކީ ކާމިޔާބު އަދި ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި.

bottom of page