top of page
Post: Blog2 Custom Feed
Search

1 ވަނަ ވޯލްޑް އެސްޕަރގަރސް ޕާލަމެންޓް ހުޅުވާކަން އިޢުލާންކޮށްފި! ތާރީހަކީ 4 އޯގަސްޓް 2023!

Updated: Oct 5, 2022


4 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވީ ހޯމަ ދުވަހު، ފުރަތަމަ ވޯލްޑް އެސްޕަރގަރސް ޕާލަމެންޓް ހުޅުވޭ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުމެއް އޮތެވެ. މެންބަރުންގެ ބަހުސްއަށްފަހު ވޯޓަށް އަހައި، 4 އޯގަސްޓް 2023 ގައި ހުޅުވުމަށް އޮތް ބިލް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ
ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސްގައި، ޑަބްލިއުއޭއޯގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ އެވެ. ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހައްލުވާނީ ސީދާ ވޯޓުން. އެއީ ސީދާ ޑިމޮކްރަސީއެކެވެ. މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ވާޗުއަލް މަޖިލީހެއް. ޑަބްލިއުއޭއޯގެ މެމްބަރުން ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ބައިވެރިވާނެ.

ފުރަތަމަ ވޯލްޑް އެސްޕަރގަރގެ ޕާލަމެންޓުން ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ޑްރާފްޓްކޮށް، ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އެގްޒެކެޓިވް ބްރާންޗާއި ޖުޑީޝަލް ބްރާންޗް އޮގަނައިޒް ކުރާނެއެވެ.އަދި ޞިނާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމާއި، މާލީ ވަސީލަތްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓްތައް ކަނޑައެޅުން. އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފައި އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެސްޕަރގަރގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރީގެ ޚިޔާލު ތައް ހޯދާ، އެޕްރޫވް ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް.ދުނިޔޭގެ އެސްޕާގާސް އޯގަނައިޒޭޝަން

އެސްޕަރގަރގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދުނިޔޭގައި އެސްޕަރގަރސް ގުޅުންތައް އެއްބައިވަންތަކޮށް، ކޯ-ޕްރޮސްޕެރިޓީ ގުޅުންތައް ބިނާކޮށް، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ބިނާކޮށް، މުއްސަނދިކަމާއި ބާރާއި އިންސާނީ ކަރާމާތާއި ތަނަވަސްކަން ހޯދުން.


ކެޕިޓަލިޒަމް، ޑިމޮކްރަސީ، ޤާނޫނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށްހިތުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިން އަސާސީ އަސާސް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ތިޔަބޭފުޅުން ޤާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާ، ޑިމޮކްރަސީއާއި ކެޕިޓަލިޒަމްގެ ޙައްޤުގައި ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ.

32 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Post: Blog2_Post
bottom of page